TEKST JEDNOLITY Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Akademii Nowoczesnej Diagnostyki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn zm. ) oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 5. Fundacja prowadził działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
  za granicą.

 6. Fundacja może współpracować z innymi fundacjami działającymi w kraju i za granicą,
  a w szczególności z fundacjami realizującymi podobne cele statutowe.

 7. Fundacja używa pieczęci z napisem „Akademia Nowoczesnej Diagnostyki”, oraz skrótu „AND”.

 8. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia.

§2 
Cele i zasady działania Fundacji

 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym oraz prawotwórczym.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 

 1. Realizację programów edukacyjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, medycyny
  i ochrony zdrowia.

 2. Realizację programów badawczych krajowych i Unii Europejskiej.

 3. Promocję diagnostyki laboratoryjnej poprze konferencje wydawnictw, kampanie promocyjne.

 4. Współpracę z uczelniami oraz ośrodkami badawczo - rozwojowymi.

 5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów leczniczych prowadzących działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 6. Przyznawanie nagród i stypendiów.

 7. Udział w przedsięwzięciach zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

 8. Udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej oraz prawa medycznego.

 9. Reprezentację środowiska diagnostów laboratoryjnych w gremiach społecznych.

 10. Reprezentację środowiska diagnostów laboratoryjnych w procesie prawotwórczym,
  w tym opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa medycznego oraz wszelkich aktów prawnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej.

 11. Inicjatywę prawotwórcza w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prawa medycznego.

 12. Tworzeniu, wsparciu oraz rozwoju platformy pracodawców w diagnostyce laboratoryjnej.

§3 
Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski i inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.

 2. Fundusz założycielski w kwocie 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) tworzą wkłady wniesione przez Fundatorów w wysokościach:  
  - Jakub Swadźba – 10.000 zł

  - Grzegorz Głownia – 10.000 zł
  - Jacek Prusek – 10.000 zł

 3. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, o której mowa w § 3 ust 1 to w szczególności:
  1) spadki, zapisy, darowizny, substytucje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  2) dochody z działalności gospodarczej,
  3) wpływy ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez Fundacje,
  4) odsetki bankowe,
  5) dochody z reklam zamieszczanych w czasopismach wydawanych przez Fundację,
  6) dochody z działalności wydawniczej Fundacji,
  7) inne dochody.

 4. Majątek Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonymi planami działania Fundacji z zastrzeżeniem § 3 ust 5.

 5. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §3 ust 3 pkt 1) uwzględnia życzenia ofiarodawców, co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

§4 
Działalność gospodarcza

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  18.20.Z    Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

  58.14.Z    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
  58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza;
  58.29.Z    Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  62.0          Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie                                informatyki oraz działalność powiązana;
  63.11.Z     Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i                            podobna działalność;
  70.2          Doradztwo związane z zarządzaniem;
  72.1          Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i                         technicznych; 
  73             Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 
  74.90.Z     Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej                        niesklasyfikowana; 
  77.33.Z     Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 
  77.39.Z     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr                                          materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
  77.40.Z     Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z                                            wyłączeniem  prac chronionych prawem autorskim;
  82.1          Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając                                        działalność wspomagającą; 
  82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  82.99.Z     Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności                                          gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  85.59.Z     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej                                                              niesklasyfikowane; 
  85.60. Z    Działalność wspomagająca edukację;
  86.90.D    Działalność paramedyczna;
  86.90.E     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej                                      niesklasyfikowana; 
  95.1          Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego;

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa
  i niniejszego  Statutu.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub pośrednio poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną lub udział w spółkach prawa handlowego.

 4. Działalność gospodarcza powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji.

 5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej jej celami działalności innych fundacji i podmiotów.

 6. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

 7. Decyzję o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Fundacji podejmuje  Zarząd Fundacji.

 8. Decyzję o objęciu udziałów w spółkach prawa handlowego podejmuje Rada Fundatorów. 

§5 
Organy Fundacji

 

 1. Organami Fundacji są: 
  - Rada Fundatorów;
  - Rada Naukowa;
  - Zarząd Fundacji.

 2. W razie ustąpienia lub śmierci członka organu fundacji w czasie kadencji, skład organu może być uzupełniony w drodze wyboru dokonanego w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami niniejszego Statutu.
   

§6
Rada Fundatorów

 1. Rada Fundatorów jest organem  stanowiącym i kontrolnym Fundacji.

 2. Rada Fundatorów składa się z fundatorów.

 3. Członków pierwszego składu Rady Fundatorów powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundatorów w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundatorów, powołuje swą decyzją Rada Fundatorów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundatorów może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów. Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady Fundatorów, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundatorów.

 4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykła większością głosów, z wyjątkami przewidzianymi niniejszym Statutem. Do uprawnień Rady Fundatorów należy w szczególności:
  1) Powoływanie Prezesa Fundacji;
  2) Powoływanie pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji
  3) 
  Odwołanie i powołanie członka zarządu;
  4) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
  5) Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  6) Udzielanie Zarządowi absolutorium;

  7) Zatwierdzanie uchwał Rady Naukowej;
  8) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania udziałów w spółkach prawa handlowego;

  9) Określanie wysokości do jakiej Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe;
  10) Nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;

  11) Kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
  12) Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku . dla ważności uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów członków Rady Fundatorów.

 5. Rada Fundatorów ma prawo żądać od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Zarządu fundacji.

 6. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się według potrzeb.

 7. Członkowie Rady Fundatorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu fundacji z głosem doradczym.
   

§7

Rada Naukowa

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.

 2. Rada Naukowa składa się od 3 do 10 członków.

 3. Członków Rady Naukowej powołują Fundatorzy spośród przedstawicieli: naukowców
  i ekspertów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia z kraju i zagranicy. 

 4. Kadencja członków Rady Naukowej trwa 3 lata.

 5. Decyzje Rady Naukowej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 6. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

 7. Rada Naukowa zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady Naukowej:
  a) Z własnej inicjatywy;
  b) Na wniosek Zarządu,
  c) Na wniosek 1/3 składu członków Rady Naukowej. 

 8. Członek Rady Naukowej powinien być powiadomiony o jej posiedzeniu nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

 9. Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:
  1) Nadzór nad merytoryczną działalnością Fundacji, dbałość o wysoki poziom działalności Fundacji w obszarze przedsięwzięć naukowych;
  2) 
  Opiniowanie kandydata na Prezesa lub członka Zarządu;
  3) Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
  4) Opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  5) Uchwalanie regulaminu pracy Rady Naukowej;
  6) Inspirowanie przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością Fundacji.
   

§8
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją  na zewnątrz.

 2. Zarząd fundacji składa się od 1-3 członków, w tym Prezesa.

 3. Do kompetencji Zarządu należy: 
  1) Podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji;
  2) Kierowanie bieżącą działalnością fundacji; 
  3) Nabywanie w imieniu fundacji praw i zaciąganie zobowiązań;
  4) Zarządzanie majątkiem fundacji;
  5) Reprezentacja fundacji na zewnątrz;
  6) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania fundacji, w tym planów finansowych;
  7) Przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz o stanie majątkowym fundacji,
  8) Organizowanie, nadzorowanie i decydowanie o podejmowaniu, kontynuowaniu bądź zakończeniu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w m 4;
  9) Powoływanie i nadzorowanie działalności Biura i Zarządu Fundacji;
  10) Wykonywanie uchwał Rady fundatorów;
  11) Sprawy nie zastrzeżone innym organom Fundacji.

 4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 5. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.

 6. Rada Fundatorów może odwołać:
  1) Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium na dany rok kalendarzowy
  2) Członków Zarządu w każdym czasie. Uchwala w tym przedmiocie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów, z wyjątkiem gdy podstawą odwołania jest:

- pisemna rezygnacja,

- łamanie Statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji,

- nie udzielenie mu absolutorium.
 

§9
Prawa ofiarodawców

 

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców fundacji.

 2. Rada Fundacji może określić inne formy honorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Fundacji.
   

§10
Zmiana Statutu

 

Zmiana Statutu Fundacji, w tym zmiana celów i nazwy Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundatorów podjętej większością 2/3 głosów z inicjatywy własnej lub Zarządu Fundacji.
 

§11
Likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizowania celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów i Zarząd, zwane dalej zebraniem likwidacyjnym.

 3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundatorów.

 4. Zebranie likwidacyjne wybiera ze swego grona Przewodniczącego obrad.

 5. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym.

 6. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji mianowano inne osoby do pełnienia tej funkcji.

 7. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania.

 8. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rada Fundatorów.

 9. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy przedstawią Radzie Fundatorów sprawozdanie likwidacyjne.

 10. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji podlega przekazaniu na rzecz Fundatorów według listy zatwierdzanej przez Radę Fundatorów.

 11. Uchwała o likwidacji Fundacji podjęta przez zebranie likwidacyjne po przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego, stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 12. O podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

Statut